Regulamin szczegółowy serwisu FarmaProm dla Producentów


 

§1 Przedmiot regulaminu

  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin dla Producentów”) stanowi dokument dedykowany Producentom, uszczegóławiający Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu FarmaProm (dalej: „Regulamin Ogólny”). 

§2 Stosowane pojęcia

  1. Pojęcia pisane wielką literą posiadają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie Ogólnym lub Regulaminie dla Producentów.
  1. Baza Aptek – baza pozostających w dyspozycji FarmaProm danych Aptek i innych placówek handlowych utrzymywana w Portalu, której producentem i administratorem jest FarmaProm. Baza Aptek stanowi bazę danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych.

§3 Baza Aptek

1. Wraz z Portalem Producent uzyskuje dostęp do Bazy Aptek, która zawiera informacje o Aptekach prowadzonych w Polsce. W przypadku Aptek prowadzonych przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zakres informacji dotyczący Apteki zawierać może Dane Osobowe, w szczególności:

a. Nr NIP,
b. Adres prowadzenia działalności gospodarczej,
c. Imię i nazwisko,
d. Dane ułatwiające kontakt.

2. FarmaProm oświadcza, że Dane Osobowe zawarte w Bazie Aptek pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, a celem utrzymania zbioru danych jest udostępnienie podmiotom gospodarczym działającym na polskim rynku farmaceutycznym bazy danych kontaktowych umożliwiających prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz przekazywanie istotnych informacji o produktach leczniczych, a także usprawniających współpracę prowadzoną pomiędzy podmiotami działającymi na tym rynku.
3. Producent korzystający z Portalu staje się niezależnym administratorem zawartych w Bazie Aptek danych osobowych. Oświadczenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie narusza, ani nie ogranicza praw FarmaProm jako producenta Bazy Aptek.
4. Producent korzystając z Portalu i Bazy Aptek zobowiązany jest do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
5. Producent korzystający z Portalu i Bazy Aptek jest uprawniony do przetwarzania Bazy Aptek wyłącznie we własnych celach marketingowych oraz na potrzeby współpracy prowadzonej z Aptekami, stanowiących uzasadniony cel przetwarzania danych osobowych przez Producenta działającego jako administrator danych osobowych.

§4 Operacje wykonywane przez Producenta w Portalu

  1. Producent jest uprawniony do przesyłania z wykorzystaniem Portalu w imieniu Placówek wyłącznie zamówień lub informacji o zamiarze złożenia zamówienia, jakie zostały mu przekazane przez upoważnionego reprezentanta podmiotu prowadzącego Placówkę.
  2. Producent zobowiązany jest do zachowania najwyższej dbałości o Treści zamieszczane w Portalu, w szczególności dotyczące poziomu udzielanych rabatów, dostępnych pakietów oraz ofert promocyjnych.
  3. Producent zobowiązany jest do respektowania skutków działań podejmowanych przez Użytkowników korzystających z kont Producenta oraz udzielonych przez siebie rabatów.

§5 Postanowienia końcowe

  1. FarmaProm  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dla Producentów w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian w Portalu lub przekazanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu dla Producentów powinna zostać ogłoszona przez FarmaProm z miesięcznym wyprzedzeniem względem daty obowiązywania nowej treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu dla Producentów mogą być ogłoszone przez FarmaProm z mniejszym wyprzedzeniem, jeśli zmiana będzie konieczna z przyczyn prawnych lub ze względów powodowanych bezpieczeństwem.
  2. W przypadku umowy zawartej przez FarmaProm z Producentem na czas oznaczony, w razie zmiany Regulaminu dla Producentów, przysługuje Producentowi prawo rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, na piśmie pod rygorem nieważności, na koniec miesiąca kalendarzowego. Prawo wypowiedzenia może być wykonane przez Producenta w terminie miesiąca od daty ogłoszenia przez FarmaProm zmiany Regulaminu dla Producentów. 
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla Producentów mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.