Regulamin szczegółowy serwisu FarmaProm dla Hurtowni


 

§1 Przedmiot regulaminu

  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin dla Hurtowni”) stanowi dokument dedykowany Hurtowniom, uszczegóławiający Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu FarmaProm (dalej: „Regulamin Ogólny”). 

§2 Stosowane pojęcia

  1. Pojęcia pisane wielką literą posiadają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie Ogólnym lub Regulaminie dla Hurtowni.
  1. Baza Aptek – baza pozostających w dyspozycji FarmaProm danych Aptek i innych placówek handlowych utrzymywana w Portalu, której producentem i administratorem jest FarmaProm. Baza Aptek stanowi bazę danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych.

§3 Baza Aptek

1. Wraz z Portalem Hurtownia uzyskuje dostęp do Bazy Aptek, która zawiera informacje o Aptekach prowadzonych w Polsce. W przypadku Aptek prowadzonych przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zakres informacji dotyczący Apteki zawierać może Dane Osobowe, w szczególności:

a. Nr NIP,
b. Adres prowadzenia działalności gospodarczej,
c. Imię i nazwisko,
d. Dane ułatwiające kontakt.

2. FarmaProm oświadcza, że Dane Osobowe zawarte w Bazie Aptek pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, a celem utrzymania zbioru danych jest udostępnienie podmiotom gospodarczym działającym na polskim rynku farmaceutycznym bazy danych kontaktowych umożliwiających prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz przekazywanie istotnych informacji o produktach leczniczych, a także usprawniających współpracę prowadzoną pomiędzy podmiotami działającymi na tym rynku.
3. Hurtownia korzystająca z Portalu staje się niezależnym administratorem zawartych w Bazie Aptek danych osobowych. Oświadczenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie narusza, ani nie ogranicza praw FarmaProm jako producenta Bazy Aptek.
4. Hurtownia korzystając z Portalu i Bazy Aptek zobowiązana jest do przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
ochrony danych osobowych.
5. Hurtownia korzystająca z Portalu i Bazy Aptek jest uprawniona do przetwarzania Bazy Aptek wyłącznie we własnych celach marketingowych oraz na potrzeby współpracy prowadzonej z Aptekami, stanowiących uzasadniony cel przetwarzania danych osobowych przez Hurtownię działającej jako administrator danych osobowych.

§4 Operacje wykonywane przez Hurtownię w Portalu

  1. Hurtownia zobowiązana jest do realizacji zamówień otrzymywanych za pośrednictwem Portalu zgodnie z ich treścią. Odmowa realizacji zamówienia przez Hurtownię możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w związku z zaległościami płatniczymi podmiotu prowadzącego Placówkę, której zamówienie dotyczy.
  2. Hurtownia zobowiązana jest do bieżącego i rzetelnego przekazywania do Portalu informacji o aktualnym i zgodnym ze stanem faktycznym statusie realizacji zamówień przesłanych do Hurtowni za pośrednictwem Portalu.
  3. Hurtownia zobowiązuje się do informowania Producentów – za pośrednictwem Portalu lub bezpośrednio – o ewentualnych zwrotach dotyczących zamówień, które przez Producenta zostały przesłane za pośrednictwem Hurtowni do Portalu.

§5 Postanowienia końcowe

  1. FarmaProm  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dla Hurtowni w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian w Portalu lub przekazanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu dla Hurtowni powinna zostać ogłoszona przez FarmaProm z miesięcznym wyprzedzeniem względem daty obowiązywania nowej treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu dla Hurtowni mogą być ogłoszone przez FarmaProm z mniejszym wyprzedzeniem, jeśli zmiana będzie konieczna z przyczyn prawnych lub ze względów powodowanych bezpieczeństwem.
  2. W przypadku umowy zawartej przez FarmaProm z Hurtownią na czas oznaczony, w razie zmiany Regulaminu dla Hurtowni, przysługuje Hurtowni prawo rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, na piśmie pod rygorem nieważności, na koniec miesiąca kalendarzowego. Prawo wypowiedzenia może być wykonane przez Hurtownię w terminie miesiąca od daty ogłoszenia przez FarmaProm zmiany Regulaminu dla Hurtowni.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla Hurtowni mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.