Regulamin szczegółowy serwisu FarmaProm dla Aptek


 

§1 Przedmiot regulaminu

  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin dla Aptek”) stanowi dokument dedykowany Podmiotom prowadzącym Placówki uszczegóławiający Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu FarmaProm (dalej: „Regulamin Ogólny”). 
  2. Pojęcia pisane wielką literą posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Ogólnym.

§2 Operacje wykonywane przez Hurtownię w Portalu

  1. FarmaProm uprawniony jest do informowania Producentów i Hurtowni o wykazie Podmiotów prowadzących Placówki, które korzystają z Portalu lub ITApteka poprzez zarejestrowane konta Użytkowników, w celu umożliwienia im oceny możliwości nawiązania z Podmiotem.
  2. Podmioty prowadzące Placówki związane są zamówieniami złożonymi za pośrednictwem  Portalu.
  3. Podmioty wnioskujące o rejestrację w Portalu kont dotyczących poszczególnych Placówek, zobowiązane są dostarczyć FarmaProm wszelkiego rodzaju dokumentację potwierdzającą ich uprawnienia do zarządzania Placówką, jej prowadzenia oraz dostępu do informacji biznesowych dotyczących danej Placówki. Podmioty prowadzące Placówki są zobowiązane do dostarczenia dokumentacji określonej w zdaniu poprzedzającym także w okresie korzystania z Portalu, na każde żądanie FarmaProm.

§3 Postanowienia końcowe

  1. FarmaProm  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dla Aptek w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian w Portalu lub przekazanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu dla Aptek powinna zostać ogłoszona przez FarmaProm z miesięcznym wyprzedzeniem względem daty obowiązywania nowej treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu dla Aptek mogą być ogłoszone przez FarmaProm z mniejszym wyprzedzeniem, jeśli zmiana będzie konieczna z przyczyn prawnych lub ze względów powodowanych bezpieczeństwem.
  2. W przypadku umowy zawartej przez FarmaProm z Placówką na czas oznaczony, w razie zmiany Regulaminu dla Aptek, przysługuje Placówce prawo rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, na piśmie pod rygorem nieważności, na koniec miesiąca kalendarzowego. Prawo wypowiedzenia może być wykonane przez Placówkę w terminie miesiąca od daty ogłoszenia przez FarmaProm zmiany Regulaminu dla Aptek.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla Aptek mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.