Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu ITApteka


 

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu ITApteka 

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisów i narzędzi utrzymywanych w domenie www.itapteka.pl (dalej „Portal”), należących do FarmaProm Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 12, 31-319 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000320159, NIP: 6792878855, REGON: 120191240, e-mail: pomoc@itapteka.pl .
 2. Regulamin dotyczy także świadczenia usług bezpośrednio związanych z Portalem.
 3. Prawa do Portalu należą do FarmaProm Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, która jest administratorem Portalu. 
 4. Korzystanie z Portalu możliwe jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz jednocześnie w indywidualnych umowach zawieranych z podmiotami uzyskującymi dostęp do Portalu. Ustanawiane mogą być także dodatkowe regulaminy dotyczące poszczególnych kategorii użytkowników lub dodatkowych narzędzi lub usług udostępnianych poprzez Portal. 

§2 Stosowane pojęcia

1. FarmaProm – FarmaProm Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie.
2. Regulamin – niniejszy regulamin. 
3. Treści – dane i materiały zamieszczane w Portalu przez jego użytkowników lub przez FarmaProm oraz inne dane i materiały dostarczane w formie cyfrowej poprzez Portal, w tym wszelkie informacje, opracowania, grafiki.
4. Użytkownik – każda korzystająca z Portalu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
5. Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie umowy lub innego porozumienia zawartego z FarmaProm podlega rejestracji w Portalu i korzysta z Portalu poprzez utworzone na jej zlecenie konta Użytkowników.
6. Apteki – placówki ochrony zdrowia publicznego, w których osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne, w rozumieniu przyjętym ustawą prawo farmaceutyczne.
7. Placówki – placówki handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną dowolnych produktów lub towarów, w tym także Apteki.
8. Osoba prowadząca Aptekę – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie prowadzi daną Aptekę (lub odpowiednio inną Placówkę) i zgodnie z prawem uprawniona jest do podejmowania decyzji oraz składania oświadczeń związanych z działalnością tej Apteki.
9. Hurtownia – Podmiot prowadzący za odpowiednim zezwoleniem hurtowy obrót produktami leczniczymi, od którego Apteki nabywają produkty lecznicze, wyroby lecznicze i inne towary przeznaczone do sprzedaży w Aptekach lub od którego Placówki nabywają inne produkty i towary przeznaczone do sprzedaży w Placówkach.
10. Producent – Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania bądź wprowadzania do obrotu na terytorium Polski produktów leczniczych, wyrobów leczniczych lub innych towarów sprzedawanych w Aptekach lub Placówkach, podmioty odpowiedzialne za takie produkty, wyroby lub towary, lub podmioty działające na zlecenie takich podmiotów.
11. ITApteka Powiadomienia – aplikacja instalacyjna umożliwiająca bezpośrednią komunikację komputerów Użytkowników lub Aptek z Portalem.
12. www.farmaprom.pl – współpracujący z Portalem system informatyczny, którego właścicielem i administratorem jest FarmaProm, dedykowany Producentom.

§3 Dostęp do Portalu i jego zawartość

1. Portal stanowi platformę dedykowaną w szczególności Podmiotom działającym na rynku farmaceutycznym, która ułatwia przepływ informacji dotyczących współpracy prowadzonej między Placówkami, Hurtowniami i Producentami poza Portalem oraz wspiera inne procesy prowadzone przez poszczególne Podmioty. W szczególności Portal umożliwia przekazywanie informacji o zamówieniach lub zamiarze złożenia zamówienia pomiędzy Placówkami a Hurtowniami, w tym także za pośrednictwem Producentów.
2. Portal w szczególności posiada zestawy funkcjonalności dedykowane:

a) Podmiotom prowadzącym Apteki,
b) Grupom zakupowym zrzeszającym Apteki,
c) Innym podmiotom współpracującym z Aptekami.

3. Część funkcjonalności może być dostarczana przez FarmaProm za pośrednictwem lub z wykorzystaniem www.farmaprom.pl, lub FarmaProm może podjąć decyzję o przeniesieniu określonego zestawu funkcjonalności do odrębnego narzędzia.
4. Korzystanie z Portalu poprzez zarejestrowanych Użytkowników ma charakter odpłatny i towarzyszy mu zawarcie dodatkowej umowy bądź umów pomiędzy FarmaProm a danym Podmiotem. FarmaProm może natomiast podjąć decyzję o udostępnieniu niektórych funkcjonalności Portalu bez opłat, w szczególności w formie podstawowych narzędzi dedykowanych Podmiotom prowadzącym Apteki.

§4 Charakter procesów prowadzonych z wykorzystaniem Portalu

 1. FarmaProm udostępnia Podmiotom i Użytkownikom narzędzie informatyczne w postaci Portalu.
 2. Portal umożliwia przesyłanie pomiędzy Podmiotami informacji o zamówieniu lub zamiarze złożenia zamówienia, w szczególności takie informacje mogą być przesyłane przez Apteki do Hurtowni lub przez Apteki za pośrednictwem Producentów do Hurtowni. FarmaProm w żadnym wypadku nie jest stroną w takich transakcjach zawieranych lub inicjowanych z wykorzystaniem Portalu, nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, wykonanie, ani rozliczenia finansowe będące ich konsekwencją.
 3. Z wykorzystaniem Portalu nie mogą być prowadzone rozliczenia finansowe wynikające z zamówień.
 4. Propozycje zamówień, pakiety lub inne propozycje zamieszczane w Portalu przez Producentów a skierowane do Podmiotów prowadzących Apteki lub inne Placówki, nie stanowią ofert w rozumieniu prawa cywilnego.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do podejmowania działań niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje. W szczególności Podmioty korzystające z Portalu oraz Użytkownicy nie mogą zamieszczać w Portalu Treści lub podejmować z jego pomocą działań niezgodnych z prawem farmaceutycznym.
 6. Każdy Podmiot ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane i inicjowane z wykorzystaniem Portalu przez zarejestrowanych na jego rzecz Użytkowników.
 7. Użytkownicy wprowadzając do Portalu informacje o zamówieniu lub zamiarze złożenia zamówienia przez Placówkę w Hurtowni są zobowiązani przekazywać w ten sposób wyłącznie informacje pozyskane bezpośrednio od podmiotu odpowiedzialnego za tę Placówkę, na życzenie tego podmiotu.
 8. Producent ani FarmaProm nie odpowiadają za realizację takiego zamówienia przez Hurtownię, w tym za faktyczną dostawę towarów, braki asortymentowe i inne utrudnienia w realizacji zamówienia.

§5 Procesy pobierania danych

 1. FarmaProm udostępnia Podmiotom i Aptekom również narzędzie informatyczne w postaci oprogramowania ITApteka Powiadomienia.
 2. ITApteka Powiadomienia stanowi oprogramowanie umożliwiające komunikację komputerów Aptek z Portalem, w tym w szczególności przesył danych pomiędzy komputerami Aptek a Portalem. Podmioty i ich Użytkownicy mogą wykorzystywać dane udostępnione przez Apteki za pośrednictwem ITApteka Powiadomienia w Portalu, w celu ich analizy i uwzględnienia w procesie zakupowym, pod warunkiem posiadania dostępu do odpowiednich modułów Portalu.
 3. ITApteka Powiadomienia wraz Portalem umożliwiają także ich wykorzystanie do komunikacji z innymi, szczegółowo określonymi podmiotami współpracującymi z FarmaProm – w szczególności Producentami, Hurtowniami i grupami zakupowymi na potrzeby współpracy prowadzonej z nimi przez Osoby prowadzące Apteki.
 4. Osoby prowadzące Apteki podejmują decyzje o procesach udostępniania danych z Aptek. W żadnym wypadku FarmaProm nie zobowiązuje Aptek i osób prowadzących Apteki do udostępniania danych. Osoby prowadzące Apteki podejmują decyzje o odbiorcach danych, możliwości i celach udostępnienia danych, a FarmaProm w procesie udostępniania danych pełni rolę wyłącznie organizacyjną i techniczną. 
 5. Użytkownicy komputerów Aptek w każdym czasie posiadają możliwość dezaktywacji ITApteka Powiadomienia i przerwania przesyłu danych. Jednocześnie jednak, decydując się na procesy przesyłu danych, Podmioty i Apteki powinny kontrolować stan oprogramowania ITApteka Powiadomienia, aby zapewnić płynne działanie oprogramowania.
 6. W przypadku przekazywania FarmaProm przez Podmiot informacji o woli udostępniana danych przez Osoby prowadzące Apteki, Podmiot gwarantuje i ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą tego oświadczenia.
 7. Proces udostępniania danych Aptek podmiotom trzecim może zostać dodatkowo opisany przez FarmaProm w porozumieniu zawieranym z Osobą prowadzącą Apteki lub Podmiotem. 

§6 Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Portalu

 1. Zabronione jest zamieszczanie w Portalu Treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje.
 2. Dopuszczalne jest korzystanie z Portalu wyłącznie przez indywidualne konto Użytkownika. Zabronione jest korzystanie z Portalu poprzez konta utworzone na rzecz innych osób. Użytkownicy zobowiązani są do należytego zabezpieczenia danych dostępowych do Portalu oraz ich nieudostępniania innym osobom.
 3. Podmioty, na rzecz których dokonano rejestracji konta lub kont Użytkowników, zobowiązane są do stałej weryfikacji listy kont ich Użytkowników utrzymywanych, w tym zasadności dalszego dostępu tych Użytkowników do Portalu oraz poziomu przydzielonych im uprawnień. Podmioty są w szczególności zobowiązane do zgłoszenia zakończenia współpracy prowadzonej przez Podmiot z danym Użytkownikiem, w celu dokonania blokady jego dostępu do Portalu. Podmioty odpowiedzialne za prowadzenie Aptek zobowiązane są do weryfikacji zasadności ich przypisania do grup zakupowych i innych podobnych zrzeszeń w Portalu.
 4. Ze względów związanych z bezpieczeństwem, FarmaProm uprawniony jest do dokonywania blokady konta Użytkownika, jeśli działania podejmowane z wykorzystaniem jego konta sugerują niezgodność z prawem lub regulaminem.
 5. Ze względów związanych z bezpieczeństwem, FarmaProm uprawniony jest do dokonywania blokady konta Użytkownika w przypadku przedłużającego braku aktywności takiego konta.
 6. Ze względów związanych z bezpieczeństwem lub zmianami technicznymi i organizacyjnymi, FarmaProm uprawniony jest do automatycznego wymuszenia na Użytkownikach zmiany loginu, hasła lub wprowadzenia zmiany zasad logowania i zarządzania kontami Użytkowników.
 7. Zgłoszenie rejestracji Podmiotu lub Użytkownika w Portalu może być dokonane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
 8. FarmaProm może odmówić rejestracji konta Użytkownika lub dokonać zawieszenia takich kont, jeśli tożsamość osób je wykorzystujących budzi wątpliwości lub działania przez takich Użytkowników podejmowane mogą wprowadzać w błąd.

§7 Zasady poufności i przepływu Treści obowiązujące w Portalu

 1. Użytkownicy oraz Podmioty posiadające dostęp do Portalu zobowiązani są do zachowania poufności Treści udostępnianych im przez innych Użytkowników Portalu oraz przez FarmaProm, a także do wykorzystywania ich wyłącznie w celu, w jakim zostały im udostępnione.
 2. Ujawnianie informacji handlowych innych Podmiotów korzystających z Portalu przez Użytkowników, którzy uzyskali dostęp do takich Treści w związku ze współpracą prowadzoną z tymi Podmiotami z wykorzystaniem Portalu, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.
 3. Ze względu na naturę działania Portalu, który wykorzystywany jest przez poszczególne Podmioty do usprawnienia prowadzonej pomiędzy nimi wzajemnej współpracy, zamieszczanie w Portalu Treści oraz podejmowanie z jego wykorzystaniem akcji może prowadzić do ich udostępniania innym Użytkownikom Portalu zgodnie z zasadami jego działania. Przykładowo wysyłka przez Podmiot zamówień Aptek do Hurtowni wywoła skutek w postaci udostępnienia Hurtowni informacji o takim zamówieniu oraz Użytkowniku wprowadzającym zamówienie do Portalu.
 4. Ze względu na naturę działania Portalu, z jego wykorzystywaniem wiązać się będzie dostęp do informacji handlowych od innych Użytkowników oraz otrzymywanie informacji od FarmaProm dotyczących zasad działania Portalu, jego zmian lub innych istotnych informacji dotyczących parametrów świadczonych przez FarmaProm usług.  

§8 Przetwarzanie danych osobowych w Portalu

 1. Dane kontaktowe do działu FarmaProm odpowiedzialnego za zasady przetwarzania danych osobowych, w tym także do Inspektora Ochrony Danych w przypadku jego powołania, zostały zawarte na stronie https://www.farmaprom.pl/pl/kontakt/ 
 2. Zlecając rejestrację Podmiotu w Portalu oraz utworzenie kont jego Użytkowników, Podmiot dokonujący takiego zlecenia powierza FarmaProm do przetwarzania dane osobowe swoich Użytkowników oraz swoje dane osobowe – jeśli takie podlegają przekazaniu – w celu świadczenia na rzecz Podmiotu usług związanych z udostępnieniem Portalu oraz jego poszczególnych funkcjonalności.
 3. Powierzenie danych osobowych przez Podmiot na rzecz FarmaProm następuje na podstawie niezależnej umowy zawieranej przez FarmaProm i Podmiot, a w przypadku braku takiej niezależnej umowy na zasadach opisanych w dokumencie „powierzenie danych osobowych do przetwarzania”, dostępnym na stronie: https://www.farmaprom.pl/pl/regulaminy/, w wersji aktualnej na dzień rejestracji w Portalu lub na dzień związania stron nową wersją regulaminu. Dokonanie rejestracji w Portalu bez uprzedniego zawarcia umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania oznacza, iż do powierzenia danych osobowych dochodzi na podstawie dokumentu określonego w zdaniu poprzedzającym.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych, do których dostęp mogą uzyskać w Portalu, zgodnie ze wszelkimi znajdującymi zastosowanie przepisami prawa.
 5. Użytkownicy uprawnieni są do zamieszczania w Portalu wyłącznie danych osobowych, w odniesieniu do których mogą takiego zamieszczenia dokonać.

§9 Techniczne aspekty funkcjonowania Portalu

 1. Przez cały okres utrzymywania Portalu, aktualny opis wymagań technicznych – których wypełnienie po stronie Użytkowników warunkuje poprawne działanie Portalu i powiązanych z nim aplikacji – zawarty jest na stronie: https://www.farmaprom.pl/pl/wymagania/    
 2. Do korzystania przez Użytkowników z Portalu konieczne jest połączenie z Internetem, którego zapewnienie nie stanowi elementu usług dostarczanych przez FarmaProm.
 3. FarmaProm jest uprawniony do dokonywania prac serwisowych w Portalu, ograniczając tym samym jego dostępność w godzinach nocnych – trwających od godziny 23:00 do godziny 7:00 – oraz w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy. Za awarie uznawane są przypadki niedostępności Portalu poza przedziałami czasowymi określonymi w zdaniu poprzedzającym.
 4. Awarie winny być zgłaszane FarmaProm przez Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres pomoc@itapteka.pl lub inny adres dedykowany tego typu zgłoszeniom zamieszczony pod następującym linkiem: https://www.farmaprom.pl/pl/kontakt/
 5. Komunikacja ze strony FarmaProm dotycząca względów organizacyjnych  lub technicznych, a w szczególności prac serwisowych, awarii lub problemów doświadczanych przez użytkowników, będzie kierowana do Podmiotów i Użytkowników poprzez komunikaty zawarte w Portalu lub w uzasadnionych przypadkach innym kanałem komunikacji bezpośredniej wybranym przez FarmaProm.  
 6. FarmaProm oświadcza, że utrzymując Portal korzysta z plików cookies (ciasteczek) gromadząc informacje o korzystaniu z Portalu przez Użytkowników. Pliki cookies pomagają w weryfikacji, czy konto wykorzystywane jest przez osobę, która wprowadziła właściwe dane dostępowe, a także w gromadzeniu informacji o korzystaniu z Portalu przez Użytkownika w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz udostępnianie Treści w najbardziej dogodny dla Użytkowników sposób. Korzystanie z Portalu oznacza, że Użytkownik zgadza się na użycie plików cookies. Ponadto Użytkownik za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.
 7. FarmaProm jest uprawniony do wykorzystywania danych przetwarzanych w Portalu do celów statystycznych i analitycznych.
 8. FarmaProm uprawniony jest do modyfikacji lub wycofania części funkcjonalności Portalu w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, zmianami prawnymi, organizacyjnymi lub technicznymi, a także do przeniesienia ich do oddzielnego narzędzia lub pod inny adres  internetowy.

§10 Prawa własności intelektualnej oraz zasady korzystania z Treści

 1. FarmaProm informuje, że wszelkie fragmenty Portalu oraz materiały udostępnione przez FarmaProm w Portalu podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisami ustawy o ochronie baz danych.
 2. Ochronie określonej w ust. 1 powyżej podlegają w szczególności oprogramowanie, bazy danych, opracowania, grafiki i logotypy dostępne w Portalu lub składające się na Portal (dalej „Utwory”). Wobec powyższego, żadne Treści bądź Utwory nie mogą być kopiowane, zwielokrotniane, modyfikowane, publikowane bądź rozpowszechniane bez zgody FarmaProm. 
 3. Zabronione jest wykorzystanie jakichkolwiek Treści oraz Utworów w celach niezgodnych z prawem.
 4. Zabronione jest wykorzystanie jakichkolwiek Treści oraz Utworów w celu ich odsprzedaży – bezpośrednio lub pośrednio, poprzez wykorzystanie w świadczonych usługach. 
 5. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek Treści graficznych zawartych w Portalu poprzez ich kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane. 
 6. Treści stanowiące elementy Portalu nie mogą podlegać implementacji w żadnych innych stronach lub serwisach internetowych. 

§11 Kontakty, reklamacje, polityka prywatności

 1. Osoby kontaktujące się z FarmaProm z wykorzystaniem dowolnych form kontaktu uprawniają FarmaProm oraz jej współpracowników i konsultantów (w tym podmioty z grupy kapitałowej FarmaProm) do przetwarzania przesłanych danych w celu obsługi zgłoszenia oraz nawiązania kontaktu z FarmaProm.
 2. Wysyłając zgłoszenie do FarmaProm, osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe, ma prawo nimi dysponować oraz zapoznała się z Regulaminem oraz stanowiącą jego integralną część polityką prywatności i akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne powinny być kierowane do FarmaProm z wykorzystaniem adresu kontaktowego: pomoc@itapteka.pl

§12 Postanowienia końcowe

 1. FarmaProm zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian w Portalu lub przekazanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu powinna zostać ogłoszona przez FarmaProm z miesięcznym wyprzedzeniem względem daty obowiązywania nowej treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu mogą być ogłoszone przez FarmaProm z mniejszym wyprzedzeniem, jeśli zmiana będzie konieczna z przyczyn prawnych lub ze względów powodowanych bezpieczeństwem.
 2. W przypadku umowy zawartej przez FarmaProm z Podmiotem na czas oznaczony, w razie zmiany Regulaminu, przysługuje Podmiotowi prawo rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, na piśmie pod rygorem nieważności, na koniec miesiąca kalendarzowego. Prawo wypowiedzenia może być wykonane przez Podmiot w terminie miesiąca od daty ogłoszenia przez FarmaProm zmiany Regulaminu. 
 3. FarmaProm jest uprawniony do tworzenia nowych kategorii użytkowników oraz nowych usług udostępnianych poprzez Portal oraz tworzenia dla nich dedykowanych regulaminów. Stworzenie takich dedykowanych regulaminów nie będzie stanowiło zmiany niniejszego regulaminu.
 4. FarmaProm nie ponosi odpowiedzialności za szkody w zakresie korzyści utraconych. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.