Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu FarmaProm


I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej „Użytkownicy”) z usług interaktywnych (dalej „Usługi”) świadczonych przez Usługodawcę za pomocą serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.farmaprom.pl (dalej: „Serwis FarmaProm”, „Serwis”).
1.2. Usługodawcą jest FarmaProm Polska Sp. z o.o. Sp. K. zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 8, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000320159 (dalej jako „FarmaProm”).
1.3. Z serwisu FarmaProm mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.5. Świadczenie usług przez FarmaProm polega na umożliwieniu zarejestrowanym Użytkownikom korzystania z serwisu FarmaProm stanowiącego platformę do zawierania pomiędzy Użytkownikami (Aptekami i Hurtowniami) umów sprzedaży produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz innych produktów sprzedawanych w aptekach oraz zamieszczania informacji branżowych.
1.6. FarmaProm świadczy na rzecz zarejestrowanych Użytkowników następujące usługi:
a) Usługi świadczone dla Aptek
– Prezentacja informacji o pakietach dostępnych w hurtowniach farmaceutycznych
– Wyszukiwanie informacji o pakietach według produktu, producenta
– Składanie zamówień na pakiety w wybranej hurtowni
– Przekazywanie zamówień do wybranej hurtowni
– Historia zamówień i podgląd stanu realizacji zamówień
– Prezentacja listy firm farmaceutycznych wraz z listą Przedstawicieli
– Prezentacja informacji farmaceutycznych w podziale na nowości rynkowe, promocje, kampanie medialne
– Wysyłanie i odbieranie wiadomości przy użyciu platformy
– Prezentacja ofert i informacji partnerów FarmaProm
– Przydzielanie dostępu dla pracowników apteki
– Otrzymywanie newslettera
b) Usługi świadczone dla Producentów
– Umieszczanie informacji o pakietach dostępnych w hurtowniach farmaceutycznych
– Przekazywanie zamówień Aptek do wybranej przez Aptekę hurtowni
– Podgląd stanu realizacji zamówień
– Raporty złożonych zamówień
– Wysyłanie i odbieranie wiadomości przy użyciu platformy
– Administracja użytkownikami platformy (zakładanie, zawieszanie)
– Przydzielanie Aptek Przedstawicielom
– Prezentacja ofert i informacji partnerów FarmaProm
c) Usługi świadczone dla Hurtowni
– Administracja oddziałami hurtowni
– Administracja koordynatorami w oddziałach hurtowni
– Odbieranie i drukowanie zamówień
– Zmiana statusów zamówień
– Umieszczanie uwag dotyczących zamówień
– Raporty odebranych zamówień
– Prezentacja listy firm farmaceutycznych wraz z listą Przedstawicieli
– Prezentacja informacji farmaceutycznych w podziale na nowości rynkowe, promocje, kampanie medialne
– Prezentacja ofert i informacji partnerów FarmaProm
1.7. FarmaProm nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych w ramach Serwisu (oferującym produkty, składającym zamówienie). Stronami takich umów mogą być wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy Serwisu FarmaProm (Apteki i Hurtownie).
1.8. Korzystanie z usług oferowanych w serwisie FarmaProm oraz rejestracja w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie, oraz związanie nim każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z Serwisu, a także akceptację postanowień regulaminów korzystania z Serwisu Farmapropm.pl dla poszczególnych kategorii Użytkowników.
1.9. Dostęp do usług oferowanych w Serwisie określonych w pkt 1.6. mają tylko zarejestrowani Użytkownicy Serwisu.
1.10. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a regulaminami korzystania z serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników, rozstrzygające są postanowienia regulaminów korzystania z serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników.
1.11. FarmaProm informuje, że nie zawiera indywidualnych umów z Użytkownikami Serwisu, chyba, że przewiduje to Regulamin korzystania z Serwisu dla danej kategorii Użytkowników. W przypadku braku indywidualnej umowy Użytkownicy korzystają z usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie FarmaProm na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminach korzystania z Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników.
1.12. Użytkownicy serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
1.13. FarmaProm zaleca zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami korzystania z serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników przy rozpoczęciu korzystania z Serwisu.
1.14. FarmaProm nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usług oferowanych w Serwisie Użytkownik winien mieć możliwość dostępu do stanowiska komputerowego, posiadającego dostęp do Internetu.
1.15. FarmaProm nie świadczy usług związanych z przeprowadzaniem rozliczeń finansowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
1.16. Usługi oferowane w Serwisie będą mogły zostać wykorzystane w pełni pod warunkiem, że komputer Użytkownika spełnia odpowiednie wymogi techniczne określone w par. IX niniejszego regulaminu. Osoba korzystająca z serwisu jest wyłącznie odpowiedzialna za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy swoim systemem komputerowym a Serwisem.
1.17. FarmaProm zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji opcji Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym:
a. względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu;
b. trudności technicznych związanych z działalnością Serwisu lub Internetu. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za niedostępność serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
1.18. FarmaProm zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w dowolnym momencie, z dowolnych przyczyn. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
1.19. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje z chwilą rejestracji w Systemie, chyba że FarmaProm i Użytkownik zawrą indywidualną umowę w tym przedmiocie.
1.20. Kwestię odpłatności korzystania z Serwisu regulacja właściwe regulaminy korzystania z Serwisu przez poszczególne kategorie Użytkowników, oraz, w przypadkach w nich przewidzianych – indywidualne umowy pomiędzy FarmaProm a Użytkownikiem.
II. Członkostwo i rejestracja w Serwisie
2.1. W celu pełnego korzystania z Serwisu niezbędne jest dokonanie rejestracji i założenie konta Użytkownika serwisu (dalej: “Konto”). Osoba korzystająca z serwisu, która dokonała prawidłowo rejestracji w Serwisie określana jest jako Użytkownik. Zasady rejestracji (zakładania kont) przez poszczególne kategorie Użytkowników określają regulaminy korzystania z serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników.
2.2. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie podmioty posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe lub mające siedzibę na terytorium Polski.
2.3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając prawdziwe, dokładne i aktualne dane. W przypadku rejestracji Użytkownika przez już zarejestrowanego Użytkownika zgodnie z regulaminami korzystania z Serwisu przez poszczególne kategorie Użytkowników, obowiązek zapewnienia prawdziwości i aktualności danych spoczywa na Użytkowniku dokonującym rejestracji.
2.4. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji podanych podczas rejestracji danych w przypadku ich zmiany. FarmaProm nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Użytkowników nieprawdziwych danych lub braku ich aktualizacji.
2.5. Użytkownik zobowiązuje się zachować swoje hasło w ścisłej tajemnicy oraz ponosi odpowiedzialność ze wszelkie konsekwencje użycia swojego hasła przez osoby trzecie. Transakcje (informacje, zamówienia itd.) dokonane przy pomocy loginu i hasła Użytkownika traktowane są jako dokonane przez Użytkownika.
2.6. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika podczas rejestracji dane wprowadzają w błąd, są niekompletne, lub nieścisłe FarmaProm upoważniony jest do usunięcia jego konta i anulowania rejestracji. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wynikające z utraty członkostwa w serwisie.
2.7. W przypadku stwierdzenia, że dane jego konta (login, hasło) są bezprawnie wykorzystywane przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło do konta, oraz zweryfikować transakcje dokonane z wykorzystaniem jego loginu i hasła. W przypadku stwierdzenia niezgodności Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania FarmaProm za pomocą wskazanego adresu e-mail pomoc@farmaprom.pl
2.8. Ze względów bezpieczeństwa lub innych istotnych względów organizacyjnych lub technicznych FarmaProm może żądać od Użytkowników zmiany hasła lub innych informacji wykorzystywanych dla uzyskania dostępu do Serwisu.
2.9. Korzystając z serwisu Użytkownik działa albo w imieniu własnym albo w imieniu i na rzecz innego Użytkownika, stosownie do postanowień regulaminów korzystania z Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników.
2.10. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wykorzystania wszelkich środków uznanych za konieczne do zweryfikowania jego tożsamości.
2.11. Niedopuszczalne jest korzystanie w Serwisie z kont innych Użytkowników lub odstępowanie swojego konta innym osobom.
2.12. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp FarmaProm do informacji zgromadzonych na Koncie m.in. w celu weryfikacji ewentualnych naruszeń regulaminu lub przepisów prawa.
III. Polityka prywatności w Serwisie
3.1. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie przez Usługodawcę danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2 Usługodawca posługuje się plikami typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia że Konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawne Login i Hasło do Konta.
3.3. FarmaProm zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o Użytkowniku organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim dane Użytkownika mające charakter danych osobowych nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez jego zgody.
3.4. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.5. FarmaProm za pomocą poczty elektronicznej przesyła Użytkownikom informacje o treściach umieszczanych w Serwisie oraz innych kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Serwisu i zmianach w Regulaminie oraz regulaminach korzystania z Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników. Informacje te będą przesyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w formie newslettera tak długo jak aktywne jest jego Konto.
3.6. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
3.7. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych Użytkownik może skontaktować się z FarmaProm używając poczty elektronicznej.
3.8. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z Serwisu lub które otrzymał od Usługodawcy lub innego Użytkownika (wliczając w to m.in. użycie adresów poczty elektronicznej dla celów „spammingu” lub prześladowania) do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach korzystania z Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników.
3.9. Bez uprzedniej zgody FarmaProm niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu.
IV. Zawieranie umów sprzedaży z wykorzystaniem Serwisu
4.1. Serwis Farmaprom umożliwia Użytkownikom (Aptekom i Hurtowniom) zawieranie umów sprzedaży dotyczących produktów sprzedawanych w aptekach oraz pakietów takich produktów.
4.2. Umowy dotyczące produktów i ich pakietów mogą być zawierane wyłącznie pomiędzy Aptekami a Hurtowniami. FarmaProm nie jest stroną takich umów, nie oferuje użytkownikom produktów czy pakietów, nie jest też pośrednikiem (np. agentem) przy zawieraniu takich umów. FarmaProm stawia tylko do dyspozycji Użytkowników platformę, pozwalającą im dokonywać transakcji (Serwis FarmaProm).
4.3. Producenci mogą zamieszczać w ramach Serwisu informacje dotyczące produktów i ich pakietów dostępnych w Hurtowniach. Informacje o pakietach i produktach zamieszczane przez Producentów nie stanowią oferty sprzedaży tych produktów w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4.4. W ramach Serwisu Apteki mogą składać zamówienia dotyczące produktów i ich pakietów. Zamówienia w Serwisie mogą być wprowadzane przez Przedstawicieli Producenta, na podstawie zamówień złożonych przez Aptekę poza Serwisem.
4.5. Apteka jest związana swoim zamówieniem złożonym zgodnie z Regulaminem i Regulaminem korzystania z Serwisu dla Aptek.
4.6. Hurtownia jest zobowiązana do codziennego sprawdzania zamówień składanych przez Apteki lub w ich imieniu w ramach Serwisu.
4.7. Hurtownia jest zobowiązana przyjąć i realizować zamówienia złożone przez Apteki lub w ich imieniu w Serwisie (z zastrzeżeniem pkt 4.9.), przy czym zamówienie realizuje ten Oddział Hurtowni, do którego zostało skierowane zamówienie Apteki.
4.8. Hurtownia zobowiązana jest realizować zamówienia Aptek zgodnie z ich treścią.
4.9. Hurtownia może odrzucić prawidłowo złożone przez Aptekę zamówienie tylko w przypadku zaległości finansowych danej Apteki lub przekroczenia przez Aptekę limitu udzielonego jej, na podstawie odrębnego porozumienia, przez Hurtownię kredytu kupieckiego. W takim przypadku Hurtownia wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia.
4.10. Hurtownia realizuje zamówienie Apteki niezwłocznie, chyba, że termin realizacji został określony inaczej w szczegółach zamówienia.
4.11. Hurtownia nie może przyjmować zwrotów produktów zamówionych w pakietach przez Apteki, chyba że, ze względu na szczególne okoliczności, Apteka, Hurtownia i Producent uzgodnią inaczej.
4.12. Podstawą rozliczenia pomiędzy Hurtownią, a Producentem dotyczącego produktów i pakietów zamówionych za pośrednictwem Serwisu mogą być zestawienia generowane i przesyłane za pomocą Serwisu. Użytkownicy nie mogą jednakże dokonywać rozliczeń finansowych za pomocą Serwisu.
V. Zasady korzystania z serwisu oraz eliminacja nadużyć
5.1. Serwis powinien być używany przez Użytkowników dla celów, o których mowa w punkcie 1.5. powyżej. Oznacza to, że Użytkownicy nie mogą:
a. korzystać z Serwisu dla jakichkolwiek innych celów;
b. wprowadzać do Serwisu jakichkolwiek materiałów lub korzystać z niego w inny sposób, dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, reklamy lub handlu, w zakresie wykraczającym poza przewidziany w regulaminie oraz regulaminach korzystania z Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników;
c. korzystać z dostępu do Serwisu, lub gromadzonej za jego pośrednictwem informacji dla celów wysyłki nie zamówionej informacji handlowej (spamu).
5.2. Niedozwolonym jest korzystanie z usług FarmaProm w celu naruszającym obowiązujące prawo.
5.3. Wyłącznie Użytkownicy są odpowiedzialni za zgodność ich działań w ramach serwisu z obowiązującym prawem, zwłaszcza z ustawą Prawo farmaceutyczne i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5.4. Użytkownikom nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. Ponadto, zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników działań mogących wywrzeć skutek w postaci przerwania lub zaburzeń w funkcjonowaniu Serwisu.
5.5. FarmaProm zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy dostępu któregokolwiek z Użytkowników dostępu do Serwisu, lub jego części, jeżeli zachowanie Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu. Podmiot, którego zawieszenie lub odmowa dotyczy nie może dokonać powtórnej rejestracji lub korzystać z Serwisu bez uprzedniej zgody FarmaProm.
5.6. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w serwisie lub z użyciem Serwisu dokonywane z użyciem wybranego przez siebie loginu i hasła.
5.7. Użytkownik odpowiedzialny jest za to, że żaden materiał przesłany przez niego do Serwisu, jak również żadne działanie lub wysłana wiadomość będące w związku z Serwisem, nie będzie:
a. stanowić naruszenia praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek przedsiębiorstwa,
b. stanowić naruszenia obowiązującego prawa, w tym przepisów karnych;
c. nosić znamiona działań obraźliwych, grożących, naruszających przyjęte normy obyczajowe, dopuszczającego się obrazy uczuć religijnych, o charakterze pornograficznym, fałszywych niewiarygodnych lub wprowadzających w błąd.
5.8. Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że FarmaProm uprawniony jest do wycofania z Serwisu jakiegokolwiek materiału, co do którego, bazując na własnych źródłach informacji lub opierając się na doniesieniach Użytkowników lub innych osób lub organów stwierdzono, że może on stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu. Niemniej każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że FarmaProm nie prowadzi kontroli materiałów wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu.
5.9. FarmaProm informuje, że wszelkie dostrzeżone przypadki ewentualnych nadużyć mogą być zgłaszane za pomocą wskazanego adresu e-mail: pomoc@farmaprom.pl
VI. Odpowiedzialność FarmaProm
6.1. FarmaProm odpowiada za prawidłowe działanie wszystkich funkcjonalności Serwisu, w szczególności za prawidłowe ukazywanie się informacji o pakietach oraz za przekazywanie złożonych zamówień do wskazanych oddziałów hurtowni farmaceutycznych.
6.2. FarmaProm informuje, że nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą lub odpowiedni dobór materiałów dostępnych w Serwisie wprowadzonych do niego przez Użytkowników.
6.3. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że FarmaProm zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
6.4. W przypadku, gdy osoba trzecia korzysta z konta Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność za jej czyny bez względu na to, czy była ona upoważniona, by zyskać dostęp do konta ponosi Użytkownik i w tym zakresie zobowiązuje się on zrekompensować FarmaProm ewentualne szkody wynikające w jakikolwiek sposób z wykorzystania dostępu do konta Użytkownika przez osobę trzecią, a także zabezpieczyć FarmaProm przed takimi przypadkami.
6.5. FarmaProm nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami przez niego niezawinionymi.
6.6. Użytkownicy Serwisu odpowiadają za szkody FarmaProm związane z koniecznością zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich wynikających z naruszenia obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu lub regulaminów korzystania z Serwisu przez poszczególne kategorie Użytkowników dokonanego przez Użytkownika.
6.7. FarmaProm nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku: działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek opóźnień bądź awarii spowodowanych przez osoby trzecie. W takich przypadkach FarmaProm zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia swoich usług bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
6.8. FarmaProm nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu Użytkownika lub oprogramowania, z którego korzysta, bez względu na jego lokalizację i miejsce administracji, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie jego usług FarmaProm, lub kontaktowanie się Użytkownika z Serwisem.
6.9. FarmaProm nie odpowiada za treść informacji o produktach i ich pakietach, zawartość pakietów, braki asortymentowe oraz terminy realizacji zamówień przez hurtownie. FarmaProm nie odpowiada ponadto za właściwe wykonanie umowy sprzedaży zawartej za pomocą Serwisu.
6.10. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zgodność swoich działań podejmowanych w ramach Serwisu z obowiązującym prawem a zwłaszcza ustawą Prawo farmaceutyczne.
VII. Własność intelektualna
7.1. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do Serwisu lub w nim wykorzystane, inne niż materiały wniesione do Serwisu przez Użytkowników, stanowią przedmiot praw wyłącznych FarmaProm. Nikt nie może kopiować, rozpowszechniać, prezentować publicznie lub sporządzać jakichkolwiek utworów zależnych na podstawie Serwisu lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych z Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody FarmaProm lub Użytkowników, od których materiały pochodzą.
7.2. Nadsyłając lub samodzielnie wprowadzając jakiekolwiek materiały do Serwisu Użytkownicy:
a. oświadczają, że są do tego w pełni uprawnieni;
b. udzielają FarmaProm niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji (z prawem udzielania sublicencji) na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie, publiczną prezentacje i tworzenie utworów zależnych z tych materiałów wyłącznie w celu ich przetwarzania i wyświetlania w Serwisie i przez Serwis, stosownie do niniejszego regulaminu oraz regulaminów korzystania przez poszczególne kategorie Użytkowników;
c. wyrażają zgodę na adaptację takich materiałów w procesie korzystania z nich w ramach serwisu przez FarmaProm, a w konsekwencji – zgodę na niewykonywanie ich praw osobistych w szczególności zaniechanie wskazywania ich jako autorów wymienionych materiałów.
7.3. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy do celów innych niż te ściśle związane z korzystania z Serwisu w sposób określony niniejszym Regulaminem.
VIII. Postępowanie reklamacyjne
8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług w Serwisie należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej reklamacje@farmaprom.pl
8.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko (nazwę) i login składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez FarmaProm niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.
8.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji podmiot składający reklamację poinformowany zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub listownie na adres podany w reklamacji.
IX. Wymagania techniczne
9.1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez FarmaProm.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. zastosowania przeglądarek Internet Explorer 6.0, Firefox 3.5 lub nowszych z włączoną obsługą JavaScriptu,
b. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania, Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
c. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 800 x 600.
9.2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez FarmaProm możliwe jest pod warunkiem, ze komputer jest podłączony do sieci Internet przy pomocy łącza o minimalnej przepustowości ISDN 112 kb/s.
X. Postanowienia końcowe
10.1. FarmaProm zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszego regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
10.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w Serwisie w postaci zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu. Użytkownicy zostaną ponadto o zmianie powiadomieni przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji.
10.4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
10.5. FarmaProm może zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika i odmówić dalszego świadczenia usług, jeżeli Użytkownik naruszy warunki niniejszego regulaminu lub jeżeli Usługodawca poweźmie przekonanie, iż działania Użytkownika mogą spowodować powstanie odpowiedzialności prawnej Użytkownika, FarmaProm lub osób trzecich.
10.6. Do oceny praw i obowiązków FarmaProm oraz osób korzystających z Serwisu zastosowanie znajduje prawo polskie.
10.7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem i korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby FarmaProm.
10.8. Użytkownik, który nie zawarł z Usługodawcą indywidualnej umowy o korzystanie z Serwisu, może w każdym czasie rozwiązać umowę z FarmaProm, wysyłając swe oświadczenie w tym przedmiocie na adres biuro@farmaprom.pl. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że dotychczas złożone oświadczenia (np. zamówienia) pozostają wiążące.