Regulamin świadczenia usług udostępnianych w ramach medycznej części serwisu FarmaProm


I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany także „Regulaminem”) określa zasady wykonywania i korzystania ze świadczonych drogą elektroniczną usług, polegających na możliwości korzystania z systemu teleinformatycznego, udostępnianego za pośrednictwem strony www.farmaprom.pl (dalej nazywanego „Systemem”).
1.2. Usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, świadczone są przez FarmaProm Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000320159, posiadającą NIP: 679-287-88-55, dalej zwaną „FarmaProm”.
1.3. Usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, świadczone są wyłącznie na rzecz podmiotów, które zawrą z FarmaProm stosowną umowę o ich wykonywanie, dalej nazywanych także „Zleceniodawcami”.
1.4. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o „Użytkownikach”, rozumie się przez to osoby korzystające z Systemu.
1.5. Usługa, o której mowa w niniejszym Regulaminie, polega na udostępnieniu Systemu Użytkownikom wskazanym przez Zleceniodawcę. System stanowi zespół współpracujących ze sobą urządzeń i aplikacji informatycznych przeznaczonych do przetwarzania (w tym przechowywania) danych, udostępniany za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w postaci zbioru wzajemnie powiązanych stron internetowych. System umożliwia w szczególności:
a. jednoczesne korzystanie przez wielu Użytkowników;
b. komunikację między Użytkownikami;
c. wprowadzanie i odczytywanie danych przez Użytkowników;
d. przechowywanie baz danych oraz ich obsługę (w tym aktualizowanie i uzupełnianie);
e. korzystanie z funkcjonalności opisanych w § 3 poniżej.
1.6. Korzystanie z usług opisanych w niniejszym Regulaminie, jest umożliwiane przez udostępnienie Zleceniodawcy tzw. „Konta” umożliwiającego:
a. korzystanie z Systemu;
b. zindywidualizowanie Użytkownika korzystającego z Systemu za jego pośrednictwem, oraz
c. przypisanie operacji dokonywanych w Systemie podejmującym je Użytkownikom.
1.7. Korzystanie z Systemu możliwe jest wyłącznie po wprowadzeniu przypisanego do danego Konta „loginu” (identyfikatora) oraz prawidłowego, przyporządkowanego do danego Konta hasła. Dostęp do Systemu jest zabezpieczony certyfikatem SSL. System umożliwia udostępnianie Kont o różnym zakresie dostępu do zgromadzonych w Systemie danych oraz udostępnianych w nim funkcjonalności. Konto jest udostępnione przez dokonanie tzw. rejestracji za pośrednictwem strony www.farmaprom.pl, polegającej na określeniu tzw. loginu oraz hasła dostępu do Konta dla danego Użytkownika.
1.8. FarmaProm przekazuje Zleceniodawcy login i hasło dla pierwszego Konta udostępnionego Zleceniodawcy. Przy pierwszym skorzystaniu z tego Konta, eksploatujący je Użytkownik dokonuje zmiany zabezpieczającego je hasła. Kolejne Konta Zleceniodawcy są udostępniane przez Użytkownika Zleceniodawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem strony www.farmaprom.pl, przez przekazanie im loginu i odpowiedniego hasła. Każdy z kolejnych Użytkowników Zleceniodawcy określa samodzielnie nowe hasło dostępu do Konta przy jego pierwszym uruchomieniu.
1.9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Użytkownikach Zleceniodawcy, rozumie się przez to Użytkowników korzystających z Systemu z pośrednictwem Kont udostępnianych Zleceniodawcy.
II. Warunki świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie
2.1. Zleceniodawca zobowiązany jest do korzystania z Systemu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz zapewnienia, iż postanowienia te będą stosowane przez Użytkowników Zleceniodawcy.
2.2. Zleceniodawca może korzystać z Systemu na podstawie zawartej z FarmaProm umowy. Korzystanie z Systemu jest odpłatne. Warunki wynagrodzenia za korzystanie z Systemu określa umowa zawarta między Zleceniodawcą a FarmaProm. Zawarcie umowy o korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
2.3. FarmaProm nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Systemu, Użytkownik winien mieć możliwość dostępu do stanowiska komputerowego, posiadającego dostęp do Internetu. Możliwość korzystania ze wszystkich usług określonych w niniejszym Regulaminie, uzależniona jest od spełnienia wymogów technicznych określonych w § 5 poniżej, przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Użytkownik. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia Użytkownikom systemów teleinformatycznych zgodnych z ww. wymogami technicznymi.
2.4. Z Systemu mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którym Konto zostało udostępnione przez FarmaProm lub Zleceniodawcę. FarmaProm nie przewiduje zawierania odrębnych umów z indywidualnymi Użytkownikami.
2.5. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.6. Konto (identyfikator, login) może być przypisane tylko jednemu Użytkownikowi. Konto Użytkownika, który utracił uprawnienia do korzystania z Systemu, nie może zostać przydzielone innemu Użytkownikowi.
2.7. Jedno Konto może być wykorzystywane wyłącznie przez jednego Użytkownika.
2.8. Zleceniodawca oraz Użytkownicy zobowiązani są do zachowania hasła w poufności. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z haseł zapewniających dostęp do Kont przypisanych Zleceniodawcy. Użytkownik oraz Zleceniodawca zobowiązani są do dokonania niezwłocznej zmiany hasła do Konta, w przypadku podejrzenia, że doszło do ujawnienia hasła osobie niepowołanej. Zleceniodawca zobowiązany jest do powiadomienia FarmaProm o powyższej okoliczności, przesyłając stosowną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@farmaprom.pl .
2.9. Zleceniodawca oraz Użytkownik wyraża zgodę na dostęp FarmaProm do danych zgromadzonych w Systemie.
2.10. Zleceniodawca oraz Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym w związku z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz powstrzymania się od korzystania z Systemu w celach sprzecznych z przepisami prawa.
2.11. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, że dane przetwarzane w Systemie przez Zleceniodawcę lub Użytkowników Zleceniodawcy, będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
2.12. FarmaProm jest uprawniona w każdym czasie do jednostronnego rozwiązania umowy (wypowiedzenia), na podstawie której świadczy na rzecz Zleceniodawcy usługi określone w niniejszym Regulaminie, przez uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z Konta w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez FarmaProm na zaprzestanie i/lub usunięcie skutków niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy. Wypowiedzenie może nastąpić w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Zleceniodawcę istotnych postanowień niniejszego Regulaminu, w tym:
a. korzystania z tego samego Konta przez więcej niż jednego Użytkownika;
b. naruszenia zakazów postanowień ustępów 10 i 11 niniejszego paragrafu;
2.13. Dokonywanie za pośrednictwem Systemu jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest zabronione. W szczególności, niedozwolone jest:
a. rozpowszechnianie za pośrednictwem Systemu treści naruszających lub zagrażających dobrom osobistym osób trzecich (w tym innych Użytkowników);
b. rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania destrukcyjne.
III. Rodzaje i zakres usług
3.1 System umożliwia tworzenie następujących typów Kont, charakteryzujących się odmiennym zakresem dostępu do zgromadzonych w Systemie danych oraz udostępnianych w nim funkcjonalności:
a. Użytkownik biurowy;
b. Dyrektor struktury promocyjnej;
c. Kierownik krajowy;
d. Kierownik liniowy;
e. Przedstawiciel medyczny.
3.2 System umożliwia Użytkownikom korzystnie z funkcjonalności wskazanych w ustępach 3-6 niniejszego paragrafu, w zależności od przypisanego Użytkownikowi rodzaju Konta.
3.3 Funkcjonalności udostępniane użytkownikowi biurowemu:
a. Administracja:
i. Zarządzanie cyklami i liniami;
ii. Zarządzanie użytkownikami;
iii. Zarządzanie produktami i próbkami;
iv. Zarządzenie słownikami (słowniki służą do ustalenia list wyboru i możliwości raportowania przez przedstawicieli);
b. Karta klienta:
i. Przeglądanie historii interakcji;
ii. Praca na listach roboczych;
iii. Selekcja klientów;
c. Karta instytucji:
i. Przeglądanie kart instytucji;
ii. Dokonywanie wpisów, zmian i uzupełnień;
iii. Przeglądanie historii interakcji;
d. Karta wizyty:
i. Przeglądanie kart wizyt
e. Raporty.
3.4 Funkcjonalności udostępniane dyrektorowi struktury promocyjnej / kierownikowi krajowemu:
a. Karta klienta:
i. Przeglądanie historii interakcji;
ii. Praca na listach roboczych;
iii. Selekcja klientów;
b. Karta instytucji:
i. Przeglądanie kart instytucji;
ii. Dokonywanie wpisów, zmian i uzupełnień;
iii. Przeglądanie historii interakcji;
c. Karta wizyty:
i. Przeglądanie kart wizyt
d. Raporty.
3.5. Funkcjonalności udostępniane kierownikowi liniowemu:
a. Karta klienta:
i. Przeglądanie historii interakcji;
ii. Praca na listach roboczych;
iii. Selekcja klientów;
iv. Uzupełnianie wybranych danych na kartach klienta;
v. Dokonywanie zgłoszeń aktualizacyjnych;
b. Karta instytucji:
i. Przeglądanie kart instytucji;
ii. Dokonywanie wpisów, zmian i uzupełnień;
iii. Przeglądanie historii interakcji;
iv. Dokonywanie zgłoszeń aktualizacyjnych;
c. Karta wizyty:
i. Przeglądanie kart wizyt;
d. Raporty.
3.6. Funkcjonalności udostępniane przedstawicielowi medycznemu:
a. Karta klienta:
i. Przeglądanie historii interakcji;
ii. Praca na listach roboczych;
iii. Selekcja klientów do odwiedzin w cyklu;
iv. Uzupełnianie wybranych danych na kartach klienta;
v. Dokonywanie zgłoszeń aktualizacyjnych;
b. Karta instytucji:
i. Przeglądanie kart instytucji;
ii. Dokonywanie wpisów, zmian i uzupełnień;
iii. Przeglądanie historii interakcji;
iv. Dokonywanie zgłoszeń aktualizacyjnych;
c. Karta wizyty:
i. Przeglądanie kart wizyt;
d. Planowanie i raportowanie:
i. Planowanie wizyt w cyklu;
ii. Raportowanie wizyt w cyklu;
e. Raporty.
3.7. System umożliwia przetwarzanie bazy danych dostarczonej przez Zleceniodawcę lub wskazany przez Zleceniodawcę podmiot trzeci.
3.8. System umożliwia Użytkownikom tworzenie elektronicznych powiadomień, o stwierdzonych niezgodnościach z rzeczywistością zawartości rekordów bazy danych przetwarzanej w systemie; powiadomień zawierających dane aktualizujące zawartość ww. rekordów oraz powiadomień zawierających dane uzupełniające ww. bazę danych. System umożliwia przesyłanie ww. powiadomień wskazanemu przez Zleceniodawcę podmiotowi, dokonującemu na zlecenie Zleceniodawcy weryfikacji tych informacji oraz aktualizacji lub uzupełnienia bazy danych.
IV. Odpowiedzialność
4.1. FarmaProm nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w związku ze świadczeniem usług określonych w niniejszym Regulaminie. W szczególności FarmaProm nie jest zobowiązana do weryfikowania danych zawartych w bazie danych wprowadzonej do Systemu zgodnie z § 3 ust. 8 powyżej.
4.2. FarmaProm zobowiązuje się wyłącznie do zapewnienia prawidłowego działania Systemu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4.3. FarmaProm podejmie wszelkie niezbędne starania zmierzające do zapewnienia, aby nieprzewidziane przerwy w dostępie Użytkowników do Systemu (wynikające z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi FarmaProm), nie przekraczały 3 godzin miesięcznie.
4.4. Niezależnie od przerw w funkcjonowaniu Systemu wskazanych w ustępie poprzednim, FarmaProm jest uprawniona do przeprowadzenia 2 razy w miesiącu technicznych przerw w funkcjonowaniu Systemu trwających łącznie nie więcej niż 8 godzin, o ile powiadomi Zleceniodawcę o zamiarze przeprowadzenia takiej przerwy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, przesyłając stosowne powiadomienie Użytkownikom Systemu. Powiadomienie to zostanie przesłane za pośrednictwem Systemu.
4.5. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Systemem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że FarmaProm zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
4.6. FarmaProm nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami niezawinionymi przez FarmaProm.
4.7. Zleceniodawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania za działania i zaniechania Użytkowników posługujących się Kontami udostępnionymi Zleceniodawcy. Odpowiedzialności powyższej nie wyłącza w szczególności powiadomienie FarmaProm o osobie i miejscu zamieszkania Użytkownika.
4.8. FarmaProm nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego (sprzętu, oprogramowania) którym posługuje się Użytkownik w celu korzystania z Systemu.
4.9. FarmaProm jest uprawniona do wycofania lub modyfikacji określonych funkcjonalności Systemu, z przyczyn natury prawnej lub technicznej, w tym:
a. względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Systemu;
b. trudności technicznych związanych z działalnością Systemu lub Internetu.
4.10. FarmaProm nie jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zleceniobiorcę lub Użytkownika w Systemie (dalej nazywanych także „Danymi Osobowymi”). W szczególności FarmaProm nie jest administratorem Danych Osobowych zawartych w bazach danych przetwarzanych w Systemie. Wraz z zawarciem umowy o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie, Zleceniodawca powierza FarmaProm przetwarzanie Danych Osobowych.
4.11. FarmaProm zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania umowy zawartej przez Zleceniodawcę z FarmaProm.
4.12. FarmaProm zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w takim w zakresie, w jakim dane te otrzymała od Zleceniodawcy, Użytkowników lub wskazanego przez Zleceniodawcę podmiotu.
4.13. FarmaProm zobowiązuje się do zapewnienia przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę Danych Osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii tych danych (w tym określone w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych).
V. Wymagania techniczne. Informacja o programach i danych wprowadzanych do systemu Użytkownika
5.1. Korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. zastosowania przeglądarek Internet Explorer 6.0, Firefox 3.5 lub nowszych z włączoną obsługą JavaScriptu
b. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania, Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących,
c. strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.
5.2. Korzystanie z usług określonych w niniejszym regulaminie możliwe jest pod warunkiem, że komputer, z którego korzysta Użytkownik jest podłączony do sieci Internet przy pomocy łącza o minimalnej przepustowości ISDN 112 kb/s.
5.3. FarmaProm posługuje się plikami typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych korzystaniem z Systemu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia że Konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawne login i hasło do Konta.
VI. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Wszelkie zastrzeżenia (reklamacje) w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w niniejszym Regulaminie należy zgłaszać FarmaProm za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@farmaprom.pl .
6.2. Reklamacja powinna wskazywać: Zleceniodawcę, w imieniu którego jest składana; imię i nazwisko Użytkownika składającego reklamację; opis zgłaszanych zastrzeżeń.
6.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez FarmaProm niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. Brak odpowiedzi na reklamację nie będzie poczytywany za uznanie jej za uzasadnioną.
6.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca oraz podmiot składający reklamację w jego imieniu, poinformowany zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, bądź pisemnie na adres podany w reklamacji.
VII. Postanowienia końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7.2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem stosownego linku umieszczonego na stronie www.farmaprom.pl. Za pośrednictwem strony, do której przekierowuje ww. odesłanie, można sporządzić wydruk Regulaminu.
7.3. FarmaProm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone Zleceniodawcy i Użytkownikom przez zmieszczenie w Systemie zmienionej wersji Regulaminu. Ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie, przez przesłanie na ich Konto stosownej informacji o zmianie Regulaminu.