Regulamin korzystania z serwisu FarmaProm dla Producentów


I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu FarmaProm przez Producentów (osoby reprezentujące Producentów (w tym Centrali, Kierowników Regionalnych i Przedstawicieli) i znajduje zastosowanie tylko do Użytkowników Serwisu reprezentujących Producentów. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm
1.2. Osoby reprezentujące Producentów (w tym Centrala, Kierownicy Regionalni i Przedstawiciele) są Użytkownikami Serwisu w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm i w ramach korzystania z Serwisu są związane postanowieniami Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm oraz niniejszego Regulaminu.
1.3. Podmiot prowadzący Serwis FarmaProm, zgodnie z pkt 1.2. Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm, określany jest w niniejszym Regulaminie jako „FarmaProm”.
II. Rejestracja
2.1. Rejestracji Producenta w Serwisie (Centrali) dokonuje FarmaProm
2.2. Warunkiem zarejestrowania Producenta w Serwisie jest zgoda na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od FarmaProm, w tym mających charakter informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mailowy.
2.3. Centrala Producenta może rejestrować oraz zarządzać założonymi kontami dla Pracowników Centrali i Kierowników Regionalnych.
2.4. Kierownik Regionalny może rejestrować oraz zarządzać założonymi kontami Przedstawicieli.
2.5. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników Serwisu zarejestrowanych jako reprezentujących Producenta (Centrala, Pracownicy Centrali, Kierownicy Regionalni i Przedstawiciele danego Producenta) są traktowane jako dokonywane w imieniu Producenta i dla niego wiążące. Odpowiedzialność za to, by dostęp do loginów i haseł Użytkowników zarejestrowanych przez Producenta jako jego Pracownicy lub Przedstawiciele miały tylko właściwe osoby, spełniające wymogi niniejszego Regulaminu i Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm, upoważnione do działania w imieniu danego Producenta, ponosi Producent.
2.6. Centrala, Pracownicy Centrali, Kierownicy Regionalni i Przedstawiciele danego Producenta powinni zabezpieczyć hasło do ich konta w Serwisie przed dostępem innych osób i powinni zachować szczególną ostrożność przy posługiwaniu się hasłem. Wszelkie działania podjęte w Serwisie przez zalogowanego Użytkownika (przy użyciu loginu i hasła Użytkownika) będą przypisane temu Użytkownikowi.
III. Zasady korzystania z Serwisu
3.1. Korzystanie z Serwisu wymaga każdorazowo zalogowania się przy pomocy loginu i hasła.
3.2. W ramach Serwisu Producent może zamieszczać informacje o pakietach swoich produktów dostępnych w hurtowniach. Zamieszczając informacje o pakiecie Producent określa, czy pakiet jest przeznaczony dla wszystkich, czy dla niektórych Aptek. Centrala Producenta zamieszcza w Serwisie informacje o pakietach adresowanych do wszystkich Aptek. Pakiety adresowane do poszczególnych Aptek/grup Aptek zamieszczają w Serwisie Kierownicy Regionalni lub Przedstawiciele Producenta.
3.3. W ramach Serwisu Producent może ponadto:
– zarządzać Aptekami;
– otrzymywać zestawienia do rozliczenia od hurtowni;
– komunikować się z innymi Użytkownikami Serwisu;
– kontrolować realizację zamówień przekazywanych z wykorzystaniem Serwisu;
– generować raporty dotyczące m.in. wielkości zamówień na poszczególne pakiety
– przeglądać informacje od Partnerów
3.4. Informacje o pakietach zamieszczane w imieniu Producenta przez Centralę, Kierowników Regionalnych i Przedstawicieli danego Producenta nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu prawa cywilnego. Producent nie zawiera umów dotyczących produktów z innymi Użytkownikami Serwisu. Producent jest jednakże związany zamieszczonymi przez Centralę, Pracowników Centrali, Kierowników Regionalnych i Przedstawicieli informacjami o pakietach i zobowiązany jest respektować wynikające z realizacji przez hurtownie zamówień Aptek dotyczących pakietów (zgodnie z informacjami o pakietach zamieszczonymi w Serwisie) skutki dla rozliczeń pomiędzy Producentem a Hurtowniami.
3.5. Informacje o pakietach nie mogą stanowić reklamy sprzecznej z postanowieniami ustawy Prawo farmaceutyczne.
3.6. Korzystanie z Serwisu przez producentów jest odpłatne. Zasady wynagrodzenia za usługi związane z korzystaniem z Serwisu określa indywidualna umowa zawierana przez Usługodawcę z Producentem.
3.7. Producent zobowiązany jest zapewnić Hurtowni możliwość niezwłocznego zrealizowania zamówień Aptek, chyba, że termin realizacji został określony inaczej w szczegółach zamówienia.
3.8. Przedstawiciel Producenta, który obsługuje daną Aptekę, może przekazywać przy pomocy Serwisu zamówienia złożone przez tę Aptekę do wybranej przez Aptekę Hurtowni na podstawie podpisanego zamówienia przekazanego mu przez Aptekę.
3.9. Rola Przedstawiciela Producenta w zakresie złożonego przez Aptekę zamówienia jest ograniczona wyłącznie do przekazania niniejszego zamówienia wskazanej przez Aptekę Hurtowni za pośrednictwem Serwisu. Przedstawiciel Producenta nie działa w związku z zamówieniem, ani w imieniu, ani na rzecz, ani też jako agent lub inny pośrednik Hurtowni lub Apteki.
3.10 Przedstawiciel, który stosownie do 3.8. wprowadził w imieniu apteki zamówienie, może usunąć lub zmienić złożone zamówienie dopóki ma ono status „wysłane”. Po zmianie statusu zamówienia na „odebrane” niemożliwe jest usunięcie zamówienia.
IV. Odpowiedzialność
4.1. Producent ponosi odpowiedzialność za działania zgłoszonych przez niego i reprezentujących go Użytkowników Serwisu (Centrali, Pracowników, Kierowników Regionalnych i Przedstawicieli).
4.3. Producent ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem Serwisu dokonywane z wykorzystaniem przypisanych do niego loginów (Centrali, Pracowników Centrali, Kierowników Regionalnych i Przedstawicieli).
4.2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za doprowadzenie do zawarcia umowy pomiędzy Apteką i Hurtownią, ani też za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej umowy, która może być zawarta na skutek przekazanych za pośrednictwem serwisu zamówień. Warunki handlowe, formy i terminy płatności oraz dostawy apteka i hurtownia powinny ustalać bezpośrednio między sobą.
4.3. FarmaProm nie odpowiada za treść, zawartość pakietów, braki asortymentowe oraz terminy realizacji zamówień przez hurtownie.
4.4. Informacje o pakietach Producent powinien formułować i zamieszczać w Serwisie z zachowaniem szczególnej staranności. Informacje te nie powinny zwłaszcza wprowadzać w błąd adresatów (Apteki). Producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje naruszenia powyższego wymogu.
4.5. Producent ponosi wszelkie konsekwencje naruszenia ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez zamieszczane informacje o pakietach.
V. Postanowienia końcowe
5.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na www.FarmaProm w sekcji Producent
5.2. FarmaProm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w Serwisie w postaci zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu. Użytkownicy zostaną ponadto o zmianie powiadomieni przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji.
5.3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.