Regulamin korzystania z serwisu FarmaProm dla Hurtowni


I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu FarmaProm przez Hurtownie (osoby reprezentujące Hurtownie – Centralę i Koordynatorów w oddziałach) i znajduje zastosowanie tylko do Użytkowników Serwisu reprezentujących Hurtownie. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm
1.2. Osoby reprezentujące Hurtownie (Centrala, Koordynatorzy w Oddziałach) są Użytkownikami Serwisu w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm i w ramach korzystania z Serwisu są związane postanowieniami Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm oraz niniejszego Regulaminu.
1.3. Podmiot prowadzący Serwis FarmaProm, zgodnie z pkt 1.2. Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm, określany jest w niniejszym Regulaminie jako „FarmaProm”.
II. Rejestracja
2.1. Rejestracji Hurtowni w Serwisie (Centrali) dokonuje pracownik FarmaProm. Koordynatorów w Oddziałach Hurtowni rejestruje Centrala Hurtowni.
2.2. Warunkiem zarejestrowania Hurtowni w Serwisie jest zgoda na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od FarmaProm, w tym mających charakter informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mail.
2.3. Centrala Hurtowni może rejestrować oraz zarządzać założonymi kontami dla Pracowników Oddziałów – Koordynatorów (np. zawieszać konta).
2.4. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników Serwisu zarejestrowanych jako Centrala, Pracownicy Centrali, Koordynatorzy w Oddziałach danej Hurtowni są traktowane jako dokonywane w imieniu Hurtowni i dla niej wiążące. Odpowiedzialność za to, by dostęp do loginów i haseł Użytkowników zarejestrowanych przez Hurtownię jako jej Pracownicy, czy Koordynatorzy w Oddziałach miały tylko właściwe osoby, spełniające wymogi niniejszego Regulaminu i Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm, upoważnione do działania w imieniu danej Hurtowni, ponosi Hurtownia.
2.5. Centrala Hurtowni, Pracownicy Centrali, Koordynatorzy w Oddziałach z danej Hurtowni powinni zabezpieczyć hasło do ich konta w Serwisie przed dostępem innych osób i powinni zachować szczególną ostrożność przy posługiwaniu się nim. Wszelkie działania podjęte w Serwisie przez zalogowanego Użytkownika (przy użyciu loginu i hasła Użytkownika) będą przypisane temu Użytkownikowi.
III. Zasady korzystania z Serwisu
3.1. Korzystanie z Serwisu wymaga każdorazowo zalogowania się przy pomocy loginu i hasła.
3.2. W ramach Serwisu Hurtownia ma możliwość:
– odbierania zamówień złożonych do realizacji
– zmiany statusu zamówienia
– umieszczania informacji dotyczącej zamówienia w postaci komentarza
– sporządzania i przesyłania zestawień do rozliczeń dla Producentów dotyczących zrealizowanych zamówień;
– komunikowania się z innymi Użytkownikami Serwisu;
– generowania raportów dotyczących m.in. zamówień na poszczególne pakiety
– wyszukiwania danych dotyczących zamówień, rozliczeń
3.3. Koordynatorzy w Oddziałach Hurtowni są zobowiązani do codziennego sprawdzania zamówień składanych przez Apteki lub w ich imieniu w ramach Serwisu.
3.4. Hurtownia jest zobowiązana przyjąć i realizować zamówienia złożone przez Apteki lub w ich imieniu w Serwisie, przy czym zamówienie realizuje ten Oddział Hurtowni, do którego zostało skierowane zamówienie Apteki.
3.5. Hurtownia zobowiązana jest realizować zamówienia Aptek zgodnie z ich treścią.
3.6. Hurtownia może odrzucić prawidłowo złożone przez Aptekę zamówienie tylko w przypadku zaległości finansowych danej Apteki lub przekroczenia przez Aptekę limitu udzielonego jej, na podstawie odrębnego porozumienia, przez Hurtownię kredytu kupieckiego. W takim przypadku Hurtownia wskazuje przyczynę odrzucenia lub wstrzymania zamówienia.
3.7. Hurtownia realizuje zamówienie Apteki niezwłocznie, chyba, że termin realizacji został określony inaczej w szczegółach zamówienia.
3.8 Hurtownia ma obowiązek wprowadzenia informacji o zrealizowaniu, wstrzymaniu lub odrzuceniu zamówień do Serwisu.
3.9. Hurtownia nie może przyjmować zwrotów produktów zamówionych w pakietach przez Apteki, chyba że, ze względu na szczególne okoliczności, Apteka, Hurtownia i Producent uzgodnią inaczej.
3.10. Hurtownia zobowiązana jest rozliczać z Producentem zrealizowane zamówienia dotyczące pakietów danego Producenta co miesiąc, chyba że przedstawiciel Producenta wskazał inny sposób rozliczania pakietów.
3.11. Działania Hurtowni podejmowane w Serwisie nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy Prawo farmaceutyczne.
3.12. Korzystanie z Serwisu przez Hurtownie jest odpłatne. Zasady wynagrodzenia za usługi związane z korzystaniem z Serwisu określa indywidualna umowa zawierana przez Usługodawcę z Hurtownią.
IV. Odpowiedzialność
4.1. Hurtownia ponosi odpowiedzialność za działania zgłoszonych i reprezentujących ją Użytkowników Serwisu (Centrali, Pracowników Centrali, Koordynatorów w Oddziałach).
4.2. Hurtownia ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem Serwisu dokonywane z wykorzystaniem przypisanych do niej loginów. (Centrali, Pracowników Centrali, Koordynatorów w Oddziałach)
4.3. FarmaProm nie odpowiada za treść, zawartość pakietów, braki asortymentowe oraz terminy realizacji zamówień przez hurtownie.
4.4. Hurtownia odpowiada za zgodność realizowanego zamówienia z informacją o pakiecie zamieszczoną przez Producenta oraz za terminowość realizacji zamówienia.
4.5. Hurtownia ponosi wszelkie konsekwencje naruszenia ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez działania podejmowane w ramach Serwisu.
4.6. FarmaProm zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy dostępu któregokolwiek z Użytkowników zgłoszonych i reprezentujących hurtownię, jeżeli zachowanie Użytkownika stanowi istotne naruszenie niniejszego Regulaminu, zwłaszcza poprzez nieodbieranie zamówień, nierealizowanie lub niewłaściwe realizowanie zamówień.
V. Postanowienia końcowe
5.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na www.FarmaProm w sekcji Hurtownia.
5.2. FarmaProm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w Serwisie w postaci zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu. Użytkownicy zostaną ponadto o zmianie powiadomieni przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji.
5.3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.