Regulamin korzystania z serwisu FarmaProm dla Aptek


I. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu FarmaProm przez Apteki (Użytkowników Serwisu reprezentujących Apteki) i znajduje zastosowanie do Aptek i Użytkowników Serwisu reprezentujących Apteki. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm.
1.2. Wszystkie nazwy pisane wielką literą , niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie przypisane im w Regulaminie świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm, chyba że niniejszy Regulamin nadaje im znaczenie odmienne.
1.3. Użytkownicy Serwisu reprezentujący Apteki (Właściciele Aptek, Kierownicy Aptek i Pracownicy Aptek) są także Użytkownikami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm i przy korzystaniu z Serwisu są związane postanowieniami Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm oraz niniejszego Regulaminu.
1.4. Przez Aptekę rozumie się, zależnie od kontekstu, w jakim określenie to zostało użyte, aptekę ogólnodostępną, szpitalną lub zakładową w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne albo podmiot, który uzyskał zezwolenie lub zgodę na prowadzenie apteki.
1.5. Przez Właściciela Apteki rozumie się podmiot, który uzyskał zezwolenie lub zgodę na prowadzenie Apteki i prowadzi Aptekę.
II. Rejestracja
2.1. Rejestracji Apteki w Serwisie dokonuje Właściciel Apteki lub Kierownik Apteki za zgodą Właściciela Apteki wypełniając odpowiedni formularz i podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa Apteki, miejscowość, ulica i numer, telefon kontaktowy, adres mailowy, NIP, Regon, wpis (numer) do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS-u, numer zgody lub zezwolenia.
2.2. Pierwsze konto dla danej Apteki (Właściciela lub Kierownika Apteki) zostaje otwarte po pozytywnej weryfikacji podanych danych przez FarmaProm.
2.3. Warunkiem otwarcia w Serwisie konta dla Apteki jest zgoda na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od FarmaProm, w tym mających charakter informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mail.
2.4. Konta dla Pracowników Apteki może rejestrować oraz zarządzać założonymi kontami tylko Właściciel Apteki lub Kierownik Apteki za zgodą Właściciela Apteki.
2.5. Właściciel lub Kierownik Apteki ma obowiązek poinformowania rejestowanych przez niego pracowników Apteki o tym, że ich dane osobowe będą przekazywane w związku z funkcjonowaniem Serwisu FarmaProm stosownie do postanowień ustawy o ochronie danych osobowych.
2.6. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników Serwisu zarejestrowanych jako Właściciel, Kierownik bądź Pracownik danej Apteki (zwłaszcza zamówienia oraz korespondencja z innymi Użytkownikami Serwisu) są traktowane jako dokonywane w imieniu tej Apteki. Odpowiedzialność za to, by dostęp do loginów i haseł Użytkowników reprezentujących Aptekę mieli tylko Właściciel, Kierownik i Pracownicy danej Apteki spełniający wymogi niniejszego Regulaminu i Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm, upoważnieni do działania w imieniu danej Apteki, ponosi Apteka (podmiot prowadzący Aptekę).
2.7. Właściciel, Kierownik oraz Pracownicy Apteki powinni zabezpieczyć hasło do ich konta w Serwisie przed dostępem innych osób i powinni zachować szczególną ostrożność przy posługiwaniu się hasłem. Wszelkie działania podjęte w Serwisie przez osobę zalogowaną jako Użytkownik (przy użyciu loginu i hasła Użytkownika) będą przypisane temu Użytkownikowi.
2.8. FarmaProm może odmówić rejestracji Apteki z dowolnych przyczyn, w szczególności w przypadkach gdy dane przekazane podczas rejestracji są niekompletne, wprowadzają w błąd lub istnieje podejrzenie, że osoba dokonująca zgłoszenia nie jest tym za kogo się podaje.
III. Zasady korzystania z Serwisu
3.1. Korzystanie z Serwisu wymaga każdorazowo zalogowania się przy pomocy loginu i hasła.
3.2. Apteka jest związana zamówieniem złożonym zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm – przez przypisanych do niej (zgłoszonych) Użytkowników reprezentujących Aptekę.
3.3. W Serwisie Użytkownicy Serwisu reprezentujący Aptekę (Właściciel, Kierownik i Pracownicy Apteki) mogą, w ramach usług, o których mowa w pkt 1.6 lit. a Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm m.in.:
– przeglądać informacje o pakietach zamieszczanych przez Producentów – dostępne dla wszystkich Aptek, oraz dostępne tylko dla danej Apteki;
– składać zamówienia na pakiety przeznaczone dla wszystkich Aptek lub dla danej Apteki w hurtowni;
– przekazywać zamówienia na pakiety do realizacji wybranej hurtowni farmaceutycznej;
– wyszukiwać kontakty do przedstawicieli Producentów i koordynatorów w hurtowniach;
– kontaktować się z przedstawicielami Producentów oraz z koordynatorami w hurtowniach;
– przeglądać udostępnione w Serwisie informacje z branży farmaceutycznej;
– przeglądać oferty partnerów Serwisu;
– sprawdzać statusy i historię złożonych zamówień.
3.4. Zamówienie dokonane z loginów Użytkowników przypisanych do danej Apteki będzie traktowane jako zamówienie dokonane przez Aptekę.
3.5. Apteka jest zobowiązana do odbioru i zapłaty za zamówienia złożone z loginów należących do Apteki (login Właściciela, login Kierownika, loginy Pracowników).
3.6. Przedstawiciel handlowy Producenta będąc użytkownikiem Serwisu może w imieniu Apteki wprowadzać zamówienia na podstawie zamówień przekazanych mu przez Aptekę bez wykorzystania Serwisu. Apteka jest związana zamówieniem złożonym stosownie do zdania poprzedzającego.
3.7. Apteka może śledzić status złożonych zamówień za pomocą Serwisu.
3.8. Apteka może usunąć lub zmienić samodzielnie złożone zamówienie dopóki ma ono status „wysłane”. Po zmianie statusu zamówienia na „odebrane” Apteka traci możliwość usunięcia i zmiany zamówienia. Apteka nie może usuwać ani zmieniać zamówień wprowadzonych w jej imieniu zgodnie z pkt 3.6. powyżej przez przedstawiciela handlowego Producenta.
3.9. Decyzję o realizacji zamówienia złożonego przez Aptekę podejmuje hurtownia wskazana przez Aptekę jako realizująca zamówienie.
3.10. Hurtownia może odrzucić prawidłowo złożone przez Aptekę zamówienie tylko w przypadku zaległości finansowych danej Apteki lub przekroczenia przez Aptekę limitu udzielonego jej, na podstawie odrębnego porozumienia, przez Hurtownię kredytu kupieckiego.
3.11. Hurtownia zrealizuje zamówienie Apteki niezwłocznie, chyba że termin realizacji został określony inaczej w szczegółach zamówienia.
3.12. Aptece nie przysługuje możliwość zwrotu zamówionych produktów z pakietu, chyba że, ze względu na szczególne okoliczności, Apteka, Hurtownia i Producent uzgodnią inaczej.
3.13. Korzystanie z Serwisu przez Apteki i Użytkowników Serwisu reprezentujących Apteki jest nieodpłatne.
3.14. Na podstawie ilości zamówień Apteki składanych poprzez Serwis jest tworzony status aktywności Apteki, który jest dostępny dla Producentów korzystających z Serwisu.
IV. Odpowiedzialność
4.1. FarmaProm nie ponosi odpowiedzialności za prawne konsekwencje zgłoszenia przez Apteki osób nie będących farmaceutami jako Użytkowników Serwisu.
4.2. Apteka ponosi odpowiedzialność za działania zgłoszonych Użytkowników Serwisu (Właściciela, Kierownika i Pracowników).
4.3. Apteka ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem Serwisu dokonywane z użyciem przypisanych do niej loginów.
4.4. FarmaProm nie odpowiada za treść, zawartość informacji o pakietach, braki asortymentowe oraz terminy realizacji zamówień przez hurtownie.
4.5. Informacje o pakietach Apteka zobowiązana jest traktować jako informacje poufne i nie udostępniać ich osobom trzecim, w tym innym Użytkownikom Serwisu.
4.6. FarmaProm nie będzie udostępniał danych handlowych dotyczących Aptek innym podmiotom o charakterze konkurencyjnym wobec Aptek w sposób pozwalający w jakikolwiek sposób (np. nazwę, lokalizację lub inne charakterystyczne wskazania) powiązać te dane z konkretnymi Aptekami.
4.7. FarmaProm jest odpowiedzialny wobec Użytkowników za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich zobowiązań, chyba że szkoda ta została wyrządzona przez FarmaProm inaczej niż umyślnie.
4.8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają odpowiedzialności Użytkowników ani nie rozszerzają odpowiedzialności FarmaProm, w stosunku do postanowień Regulaminu świadczenia usług w ramach Serwisu FarmaProm
V. Postanowienia końcowe
5.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.FarmaProm w sekcji Apteka.
5.2. FarmaProm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w Serwisie w postaci zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu. Użytkownicy zostaną ponadto o zmianie powiadomieni przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji.
5.3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.