Warunki nawiązywania kontaktu zdalnego poprzez narzędzia FarmaProm


 

§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin wizyt zdalnych stanowi dokument dedykowany wszystkim Użytkownikom korzystającym z funkcjonalności wizyt zdalnych dostępnej w Portalu. Niniejszy Regulamin uszczegóławia Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu FarmaProm (dalej: „Regulamin Ogólny”). 

§2 Stosowane pojęcia
Pojęcia pisane dużą literą posiadają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie Ogólnym.
Użytkownik – posiada znaczenie nadane Regulaminem Ogólnym, przy czym Użytkownik zapraszający to przedstawiciel Producenta, a Uczestnik to osoba zapraszana przez Użytkownika zapraszającego do udziału w wideokonferencji za pomocą narzędzi dostarczanych przez FarmaProm.

§3 Zasady udziału w wideokonferencji
1. Biorąc udział w wideokonferencji Użytkownik akceptuje poniższe zasady.
2. Celem przeprowadzenia wideokonferencji jest zdalne spotkanie z Użytkownikiem zapraszającym na spotkanie za pomocą narzędzi dostarczanych przez FarmaProm.
3. Biorąc udział w wideokonferencji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Producenta, którego dane wskazano w zaproszeniu do udziału w wideokonferencji. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym to: wizerunek oraz inne dane, które mogą zostać zaprezentowane lub wypowiedziane przez uczestników wideokonferencji. Niniejszy punkt stanowi uzupełnienie obowiązków ww. Producenta wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i ich nie zastępuje. 
4. Wzięcie udziału w wideokonferencji oznacza zgodę na kontakt ze strony Producenta, o którym mowa w pkt 3 powyżej, przy użyciu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w ramach tej wideokonferencji.
5. Przebieg i treść wizyty zdalnej powinna odpowiadać przebiegowi i treści spotkań osobistych, tradycyjnie dotychczas prowadzonych przez przedstawicieli producentów farmaceutycznych oraz specjalistów rynku ochrony zdrowia, tj. wizyty powinny służyć przekazywaniu informacji o produktach farmaceutycznych, przesyłaniu prezentacji i materiałów producenta farmaceutycznego do osób wykonujących zawody medyczne. Zabronione jest organizowanie wizyt o charakterze innym niż określone w niniejszym punkcie, w szczególności zabronione jest organizowanie wizyt w celach:
a. niezgodnych z prawem,
b. mogących naruszać stabilność lub integralność narzędzi dostarczanych przez FarmaProm,
c. prowadzenia działalności mogącej wprowadzać w błąd,
d. kontaktowania się ze służbami odpowiadającymi za zdrowie i bezpieczeństwo publiczne w celach innych niż wskazane w ust. 2 powyżej,
e. przekazywania przy użyciu narzędzi dostarczanych przez FarmaProm treści niezgodnych z prawem, w tym w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,
f. przekazywania przy użyciu narzędzi dostarczanych przez FarmaProm treści mogących naruszyć dobre obyczaje,
g. przekazywania przy użyciu narzędzi dostarczanych przez FarmaProm treści zawierających poufne dane lub wrażliwe dane osobowe,
h. promowania tytoniu bądź innych używek.

§4 Wymagania techniczne
Szczegółowy opis minimalnych warunków technicznych, koniecznych do spełnienia, aby nawiązać i przeprowadzić kontakt zdalny za pomocą narzędzi dostarczanych przez FarmaProm, jest dostępny pod adresem: https://www.farmaprom.pl/pl/wymagania/

§5 Postanowienia końcowe
1. FarmaProm  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie poprzez publikację w na stronach internetowych FarmaProm. Zmiana Regulaminu wizyt zdalnych powinna zostać ogłoszona przez FarmaProm z miesięcznym wyprzedzeniem względem daty obowiązywania nowej treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu mogą być ogłoszone przez FarmaProm z mniejszym wyprzedzeniem, jeśli zmiana będzie konieczna z przyczyn prawnych lub ze względów powodowanych bezpieczeństwem.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie wizyt zdalnych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
3. Regulamin w wersji z dnia 13.07.2020 r.