Regulamin szczegółowy serwisu FarmaProm dla Call Center


§1 Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin dla Call Center”) stanowi dokument dedykowany Call Center, uszczegóławiający Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu FarmaProm (dalej: „Regulamin Ogólny”).

§2 Stosowane pojęcia

1. Pojęcia pisane wielką literą posiadają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie Ogólnym lub Regulaminie dla Call Center.

2. Baza Aptek – baza pozostających w dyspozycji FarmaProm danych Aptek i innych placówek handlowych utrzymywana w Portalu, której producentem i administratorem jest FarmaProm. Baza Aptek stanowi bazę danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych.

§3 Baza Aptek

1. Wraz z Portalem Call Center uzyskuje dostęp do Bazy Aptek, która zawiera informacje o Aptekach prowadzonych w Polsce. W przypadku Aptek prowadzonych przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zakres informacji dotyczący Apteki zawierać może Dane Osobowe, w szczególności:
a. Nr NIP,
b. Adres prowadzenia działalności gospodarczej,
c. Imię i nazwisko,
d. Dane ułatwiające kontakt.
2. FarmaProm oświadcza, że Dane Osobowe zawarte w Bazie Aptek pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, a celem utrzymania zbioru danych jest udostępnienie podmiotom gospodarczym działającym na polskim rynku farmaceutycznym bazy danych kontaktowych umożliwiających prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz przekazywanie istotnych informacji o produktach leczniczych, a także usprawniających współpracę prowadzoną pomiędzy podmiotami działającymi na tym rynku.
3. Call Center korzystające z Portalu staje się niezależnym administratorem zawartych w Bazie Aptek danych osobowych. Oświadczenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie narusza, ani nie ogranicza praw FarmaProm jako producenta Bazy Aptek.
4. Call Center korzystając z Portalu i Bazy Aptek zobowiązane jest do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§4 Operacje wykonywane przez Call Center w portalu

1. Call Center zobowiązane jest do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych wyłącznie na potrzeby współpracy prowadzonej z Placówkami, stanowiący uzasadniony cel przetwarzania danych osobowych przez administratora.
2. FarmaProm nie zapewnia Call Center wraz z Bazą Aptek żadnych zgód wyrażonych na rzecz Call Center przez podmioty prowadzące Placówki. W przypadku wykorzystywania przez Call Center Bazy Aptek w celach telemarketingowych, Call Center zobowiązany jest do pozyskania od podmiotów danych osobowych odrębnej zgody, o której w przepisach prawa telekomunikacyjnego.
3. Call Center zobowiązane jest do zachowania najwyższej dbałości o Treści zamieszczane w Portalu.
4. Call Center zobowiązane jest do respektowania skutków działań podejmowanych przez Użytkowników korzystających z kont Call Center.
5. Call Center ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z ustaleniami biznesowymi zamówień przesyłanych przez siebie za pośrednictwem Portalu.
6. Jeśli Call Center zamierza podejmować prowadzić działania w imieniu Producentów lub w odniesieniu do produktów Producenta, odpowiada ono w pełni za zgodność takich działań z ustaleniami z Producentem oraz pozyskanie stosownych zgód.
7. Prowadzenie obsługi podmiotów trzecich przez Call Center z wykorzystaniem Portalu wymaga uprzedniego zgłoszenia do FarmaProm i akceptacji FarmaProm.

§5 Postanowienia końcowe

1. FarmaProm zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dla Call Center w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian w Portalu lub przekazanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu dla Call Center powinna zostać ogłoszona przez FarmaProm z miesięcznym wyprzedzeniem względem daty obowiązywania nowej treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu dla Call Center mogą być ogłoszone przez FarmaProm z mniejszym wyprzedzeniem, jeśli zmiana będzie konieczna z przyczyn prawnych lub ze względów powodowanych bezpieczeństwem.
2. W przypadku umowy zawartej przez FarmaProm z Call Center na czas oznaczony, w razie zmiany Regulaminu dla Call Center, przysługuje Call Center prawo rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, na piśmie pod rygorem nieważności, na koniec miesiąca kalendarzowego. Prawo wypowiedzenia może być wykonane przez Call Center w terminie miesiąca od daty ogłoszenia przez FarmaProm zmiany Regulaminu dla Call Center.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla Call Center mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.